sprzedaż • działka • budowlana


podkarpackie • Jarosław


67 139 PLN
15 631 €
13 386 £
17 702 $
  • 1 053
64 zł
15 €
13 £
17 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA

I-szy NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 21. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: m. Jarosław obręb nr 2 ul. Brodowicze- działka nr 463/1 o pow. 0,1053 ha wraz z 1/3 udziału w działce nr 463/2 o pow. 0,0584 ha - KW nr PR1J/00004039/1.

2. Opis nieruchomości: działki gruntowe o regularnym kształcie w formie prostokąta położone przy ul. Brodowicze w peryferyjnej strefie miasta. Działka nr 463/2 stanowić będzie drogę dojazdową - wewnętrzną do pozostałych działek. Dojazd z drogi publicznej ul. Brodowicze o nawierzchni asfaltowej. Teren w którym położone są działki posiada uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej tj. elektryczną, wodociągową i gazową. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz tereny wolne od zabudowy użytkowane rolniczo.

3. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: teren działek: nr 463/1 i 463/2 obręb nr 2 objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze. Zgodnie z treścią tego planu działka nr 463/1 objęta jest konturem o symbolu 8MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, natomiast działkę nr 463/2 obejmuje kontur o symbolu 12KDW - tereny dróg wewnętrznych.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 67139,55 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści dziewięć 55/100)

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

7. Wadium w wysokości: 13400,- PLN (słownie złotych: trzynaście tysięcy czterysta 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 28 marca 2019 r. z dopiskiem „przetarg-działka nr 463/1” na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr: 57 1240 1792 11110010 8805 4518 w Banku Pekao I Oddział w Jarosławiu lub do kasy tut. Urzędu ul. Rynek 1. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek lub do kasy.

8. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 3 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, III piętro, pokój nr 31.

9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.

11. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

12. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.

14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej .

15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 31, tel. (16) 624 8729.Kontakt:
Urząd Miasta Jarosław
tel: (16) 624 8729

  • powierzchnia: 1053 m2
  • powierzchnia działki: 1053 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek