sprzedaż • działka • budowlana


podkarpackie • Jarosław


92 250 PLN
21 477 €
18 392 £
24 323 $
  • 908
102 zł
24 €
20 £
27 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA

III-ci NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 41. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: m. Jarosław obręb nr 4 ul. Grodziszczańska - działka nr 848/11 o pow. 0,0908 ha - KW nr PR1J/00048990/8.

2. Czas poprzednich przetargów: I-szy odbył 5 września 2018 r., II-gi 24 października 2018 r.

3. Opis nieruchomości: niezabudowana działka gruntowa położona w strefie pośredniej m. Jarosławia w obszarze zabudowy mieszkalnej w sąsiedztwie ul. Grodziszczańskiej stanowiącej jej wschodnią granicę, nie użytkowana, lekko pochylona w kierunku wschodnim do opisanej powyżej ulicy, z dostępem do sieci mediów tj: gazociąg, telekomunikacja, energetyka oraz sieć wodociągowa. Lokalizacja atrakcyjna z możliwością zabudowy (po uzyskaniu stosownych decyzji).

4. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: teren obejmujący działkę oznaczoną jako nr 848/11 obręb nr 4 m. Jarosław nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęty obowiązkiem jego sporządzenia .

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 92250,- PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt 00/100).

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich

7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu jego wniesienia. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

8. Wadium w wysokości: 18000,- PLN (słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 29 marca 2019 r. z dopiskiem „przetarg-działka nr 848/11” na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr: 57 1240 1792 11110010 8805 4518 w Banku Pekao I Oddział w Jarosławiu. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek lub do kasy.

9. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 4 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, III piętro, pokój nr 31.

10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.

12. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

13. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.

15. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej .

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 31, tel. (16) 624 8729.Kontakt:
Urząd Miasta Jarosław - piętro III pokój nr 35
tel: (16) 624 87 28

  • powierzchnia: 908 m2
  • powierzchnia działki: 908 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek