sprzedaż • działka • budowlana


podkarpackie • Jarosław


60 270 PLN
14 032 €
12 016 £
15 891 $
  • 867
70 zł
16 €
14 £
18 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA

III-ci NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 41. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: m. Jarosław obręb nr 4 ul. Dolnoleżajska- działki: nr 359/12 o pow. 0,0223 ha, nr 359/9 o pow. 0,0179 ha, nr 360/2 o pow. 0,0121 ha, nr 361/2 o pow. 0,0344 ha - objęte KW nr PR1J/00048990/8.

2. Czas poprzedniego przetargu: I-szy - 5 września 2018 r., II-gi - 24 października 2018 r.

3. Opis nieruchomości: działki gruntowe z dojazdem od ul. Batalionów Chłopskich drogą wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Miejskiej Jarosław, położone w niewielkim obniżeniu poniżej drogi dojazdowej, teren płaski, kształt regularny zbliżony do prostokąta. Otoczenie działek stanowią podobne działki niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa. Teren w którym położona jest nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej tj: energia elektryczna, wodociągowa, gazowa, telefoniczna.

4. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia - zgodnie z zapisami MPZP „obszaru obejmującego tereny wolne od zabudowy użytkowane rolniczo i istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej położone w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Kruhel Pełkiński i drogi polnej od strony północnej” - teren obejmujący działki oznaczone jako nr: 359/9, 359/12, 360/2, 361/2 położony jest w konturze o symbolu: „MN” - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną”.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 60270,- PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt 00/100).

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich

7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu jego wniesienia. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

8. Wadium w wysokości: 12000,- PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 29 marca 2019 r. z dopiskiem „przetarg ul. Dolnoleżajska” na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr: 57 1240 1792 11110010 8805 4518 w Banku Pekao I Oddział w Jarosławiu. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek.

9. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 4 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, III piętro, pokój nr 32.

10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.

12. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

13. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.

15. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 31, tel. (16) 624 8729.Kontakt:
Urząd Miasta Jarosław - piętro III pokój nr 35
tel: (16) 624 87 28

  • powierzchnia: 867 m2
  • powierzchnia działki: 867 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek