sprzedaż • działka • budowlana


podkarpackie • Jarosław


3 218 331 PLN
749 006 €
656 279 £
836 416 $
  • 37 379
86 zł
20 €
18 £
22 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA

II-gi NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 51. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: m. Jarosław obręb nr 5 ul. Boczna Szczytniańska - działki: nr 98/25 o pow. 2,8264 ha, objęta KW nr PR1J/00094354/5, nr 98/28 o pow. 0,9115 ha, objęta KW nr PR1J/00099051/6.

2. Czas i miejsce poprzedniego przetargu: I-szy nieograniczony przetarg ustny odbył się 6 lutego 2019 r.

3. Opis nieruchomości: działki gruntowe położone przy ul. Boczna Szczytniańska, od strony ul. Krakowskiej oddziela je nasyp z torowiskiem kolejowym. Kształt działek nieregularny. Dojazd drogą publiczną ul. Boczna Szczytniańska oraz drogą wewnętrzną. Działki z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej terenu.

4. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia - zgodnie obowiązującym MPZP „obszaru ograniczonego od wschodu linią PKP, od południa ul. Szczytniańską, od zachodu ul. Lotników i od północy ul. Krakowską ” uchwalonego Uchwałą Nr 562/XLIX/05 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 listopada 2005 r. zmianą Nr 1/2016 MPZP uchwalonego Uchwałą Nr 683/LXII/2018 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 lutego 2018 r. dla terenu działek nr 98/25, 98/28 m. Jarosławia obręb 5 przypisana jest funkcja oznaczona symbolem 1.UP - z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 3218331,90 PLN (słownie złotych: trzy miliony dwieście osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden 90/100).

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość oznaczona jako działka nr 98/28 obciążona ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przechodu i przejazdu na pow. 24,00 m2 pasem o szerokości 1,5 m przy granicy z działką nr 98/27.

7. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej: dowodu wniesienia wadium w pieniądzu (PLN) oraz okazanie: w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku cudzoziemców - dowodu tożsamości oraz zezwolenia o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2278).

8. Wadium w wysokości: 640000,- PLN (słownie złotych: sześćset czterdzieści tysięcy 00/100) należy wnieść w pieniądzu (PLN) najpóźniej do dnia 9 maja 2019 r. z dopiskiem „wadium dz. 98/25, 98/28” na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr: 57 1240 1792 11110010 8805 4518 w Banku Pekao I Oddział w Jarosławiu. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek.

9. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 15 maja 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, III piętro, pokój nr 31.

10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.

12. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

13. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.

15. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej .

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 31, tel. (16) 624 8729.Kontakt:
Urząd Miasta Jarosław
tel: (16) 624 8729

  • powierzchnia: 37379 m2
  • powierzchnia działki: 37379 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek