sprzedaż • działka • budowlana


podkarpackie • Łańcut


11 696 PLN
2 680 €
2 443 £
2 970 $
  • 731
16 zł
4 €
3 £
4 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ogłasza

kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Miasta Łańcuta, a oznaczonych jako działki: nr 2066/19 o pow. 0,0731 ha, nr 2066/21 o pow. 0,0731 ha nr 2066/28 o pow. 0,0879 ha, nr 2066/32 o pow. 0,0835 ha, nr 2066/33 o pow. 0,0800 ha, nr 2066/35 o pow. 0,0832 ha, nr 2066/36 o pow. 0,1328 ha, objętych księgą wieczystą KW Nr RZ1A/00035303/2, położonych w Łańcucie na os. Jana Pawła II. Cena wywoławcza nieruchomości:

1) nr 2066/19 wynosi 58 480 zł, wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, w kwocie 11 696 zł,

2) nr 2066/21 wynosi 58 480 zł, wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, w kwocie 11 696 zł,

3) nr 2066/28 wynosi 70 320 zł, wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, w kwocie 14 064 zł,

4) nr 2066/32 wynosi 66 800 zł, wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, w kwocie 13 360 zł,

5) nr 2066/33 wynosi 64 000 zł, wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, w kwocie 12 800 zł,

6) nr 2066/35 wynosi 66 560 zł, wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, w kwocie 13 312 zł,

7) nr 2066/36 wynosi 106 240 zł, wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, w kwocie 21 248 zł.

Działki niezabudowane, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako RII pastwiska, położone w Łańcucie na os. Jana Pawła II przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego. Teren działek płaski, regularny, przypominający prostokąt. Działki nie posiadają uzbrojenia. Posiadają dostęp z dróg publicznych przez wydzielone drogi wewnętrzne.

Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego tzw. „Księżych Górek” w Łańcucie uchwalonego Uchwałą Nr XX/147/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 października 2012 r . Według ww. planu działki położone są w terenie oznaczonym symbolem 2 MN i 3 MN, to jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przy zagospodarowaniu działek należy uwzględnić położenie w obrębie stanowiska archeologicznego wielokulturowego nr 3(AZP 102-78/7) wpisanego do rejestru zabytków A-854 z dnia 23.09.1982 r. poprzez ochronę konserwatorską. Ochrona konserwatorska wymaga konieczności realizacji planowanych robót budowlanych i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych poprzedzających realizacje planowanych prac ziemskich.

Nieruchomości objęte przetargiem są wolne od obciążeń, jak również nie ciążą na nich żadne zobowiązania. Każda działka licytowana będzie oddzielnie, do ceny będzie doliczony podatek VAT 23%. Poprzedni przetarg przeprowadzono w dniu 13 czerwca 2019 r.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.

Wadium należy wpłacić nie później niż w dniu 16 września 2019 r. na konto Urzędu Miasta Łańcuta w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Łańcucie Nr 08 8642 1126 20121114 9273 0003.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. o godz. - 9:00, w sali nr 27 (piętro) Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18. W tytule przelewu należy wpisać ,,numer działki”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek urzędu.

Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18 oraz na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta (zakładka nieruchomości). Informacje o nieruchomości można uzyskać w Biurze Gospodarki Mieniem, Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, pokój nr 25 (piętro) w godzinach urzędowania.

Uzyskana w przetargu cena płatna jest przed podpisaniem umowy. Uczestnik dopuszczony do przetargu może działać przez pełnomocnika, który winien posiadać stosowne pełnomocnictwo szczególne do udziału w przetargu imieniem mocodawcy.

Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez organizatora, wadium przepada na rzecz Gminy Miasta Łańcuta. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej należności. Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu nie później niż w terminie 3 dni.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.Kontakt:
Urząd Miasta Łańcut
tel: 17 24 90 409

  • powierzchnia: 731 m2
  • powierzchnia działki: 731 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek