sprzedaż • działka • inwestycyjna


podkarpackie • Łańcut • Polna


4 100 000 PLN
954 198 €
836 069 £
1 065 553 $
  • 91 514
45 zł
10 €
9 £
12 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

o g ł a s z a p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Łańcuta położonej w Łańcucie przy ulicy Polnej. Nieruchomość stanowi kompleks o łącznej powierzchni 9.1514 ha, w skład którego wchodzą dwie działki oznaczone numerami: 5787 o pow. 6.8000 ha objętej księgą wieczystą KW Nr RZ1A/00034352/3 i 5203 o pow. 2.3514 objętej księgą wieczystą KW Nr RZ1A/00035215/8.

Cena wywoławcza nieruchomości 4 100 000 zł.

Wysokość wadium 205 000 zł.

Nieruchomość obejmuje obszar o łącznej powierzchnię 9.1514 ha, sklasyfikowana jako grunt rolny. Obecnie działki są dzierżawione i wykorzystywane rolniczo. Tworzą kompleks o nieregularnym kształcie. Położenie w terenie o przeważającej powierzchni z lekkim nachyleniem północnym. Granica północna kompleksu wyznaczona jest przez ulicę Polna. Od wschodu graniczy w części poprzez drogę lokalną z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, a w części z działkami niezabudowanymi.

Od południa graniczy z działkami niezabudowanymi, a od zachodu poprzez drogę gruntowa graniczy z działkami niezabudowanymi.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie działki określono na podstawie zapisów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łańcuta wg projektowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej - działki położne są w części w terenie usług w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej oznaczana symbolem 4U oraz w terenie ekologicznym oznaczonym symbolem E13.

Uczestnik przetargu powinien spełnić wymagania wynikające z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 poz. 2196).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 5 marca 2019 r., zgodnie z wywieszonym wykazem.

Nieruchomość objęta przetargiem jest wolna od obciążeń, jak również w stosunku do tej nieruchomości nie ma żadnych zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2019 r. o godzinie 9:00, w sali nr 27 (piętro) Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 6 maja 2019 r. przelewem na konto Urzędu Miasta Łańcuta w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Łańcucie Nr 08 8642 1126 20121114 9273 0003. W tytule przelewu należy wpisać ,,numer działki”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek urzędu.

Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Poprzedni przetarg przeprowadzono w dniu 25 lipca 2018r.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18 oraz na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta (zakładka nieruchomości). Informacje o nieruchomości można uzyskać w Biurze Gospodarki Mieniem, Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, pokój nr 25 (piętro) w godzinach urzędowania.

Uzyskana w przetargu cena płatna jest przed podpisaniem umowy. Uczestnik dopuszczony do przetargu może działać przez pełnomocnika, który winien posiadać stosowne pełnomocnictwo szczególne do udziału w przetargu imieniem mocodawcy.

Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez organizatora, wadium przepada na rzecz Gminy Miasta Łańcuta. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej należności. Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu nie później niż w terminie 3 dni.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.Kontakt:
Urząd Miasta Łańcut
tel: 17 225 22 02

  • powierzchnia: 91514 m2
  • powierzchnia działki: 91514 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek