Pilne! Działka do sprzedania Tyczyn

sprzedaż • działka • budowlana


podkarpackie • Tyczyn


37 000 PLN
8 610 €
7 735 £
9 716 $
  • 926
40 zł
9 €
8 £
11 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

GŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Tyczyna

36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18 , pow. rzeszowski, woj. podkarpackie

tel. (0-17) 22 19 310, www.tyczyn.pl, e-mail: ,

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na zbycie następujących nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna (gmina):
TYCZYN

Obręb (wieś):
Kielnarowa

Nr działki:
440/3

Nr księgi wieczystej:
RZ2Z/00060437/3

Powierzchnia działek (ha):
0.40 ha

Opis nieruchomości i obciążenia:
Zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym (zły stan techniczny, brak dojazdu)

Przeznaczenie wg. planu zagospodarowania przestrzennego:
1. brak planu
2. strefa rolno-osadnicza

Cena działki (zł)+ VAT obowiązujący w dniu podpisania umowy:
40 000

Wadium zł:
2000

Minimalne postąpienie zł:
400

Jednostka ewidencyjna (gmina):
TYCZYN

Obręb (wieś):
Tyczyn

Nr działki:
475/1

Nr księgi wieczystej:
RZ2Z/00003859/0

Powierzchnia działek (ha):
0.0926 ha

Opis nieruchomości i obciążenia:
Niezabudowana, wydane warunki zabudowy na budynek mieszkalny RGB.6730.302.
2011

Przeznaczenie wg. planu zagospodarowania przestrzennego:
1. brak planu
2. strefa rolno-osadnicza

Cena działki (zł)+ VAT obowiązujący w dniu podpisania umowy:
37 000

Wadium zł:
2000

Minimalne postąpienie zł:
400

Jednostka ewidencyjna (gmina):
TYCZYN

Obręb (wieś):
Tyczyn

Nr działki:
475/2

Nr księgi wieczystej:
RZ2Z/00003859/0

Powierzchnia działek (ha):
0,1196 ha

Opis nieruchomości i obciążenia:
Niezabudowana, wydane warunki zabudowy na budynek mieszkalny RGB.6730.301.
2011

Przeznaczenie wg. planu zagospodarowania przestrzennego:
1. brak planu
2. strefa rolno-osadnicza

Cena działki (zł)+ VAT obowiązujący w dniu podpisania umowy:
48 000

Wadium zł:
3000

Minimalne postąpienie zł:
500

Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Tyczynie, ul. Rynek 18 - sala posiedzeń.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla obszaru obejmującego przedmiotowe nieruchomości brak jest obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obciążenia

Nieruchomości są wolne od zadłużeń i obciążeń, ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłyby przedmiotem.

Uwagi:

1) Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Tyczyn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

2) Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkową opłatą.

Procedura sprzedaży:

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Tyczyn w Banku Spółdzielczym w Tyczynie nr konta:
70 9164 0008 20010000 0286 0004 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyczynie do 14.12.2018 r.

Termin zostaje zachowany, jeżeli kwota wadium wpłynie na rachunek Gminy Tyczyn do 14.12.2018 r.

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedstawienia Komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość).

Przy wpłacie wadium na dowodzie wpłaty należy wpisać numer działki i obręb.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w kasie Urzędu Miejskiego w Tyczynie w terminie do 3 dni licząc od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Osoby działające jako pełnomocnicy winny posiadać oryginalne pełnomocnictwo szczególne do udziału w przetargu w imieniu oferenta z notarialnie potwierdzonym podpisem mocodawcy i uiszczoną opłatą skarbową od pełnomocnictwa. W przypadku osób fizycznych pozostających w majątkowej wspólnocie małżeńskiej i przystępujących do przetargu jednoosobowo pisemną zgodę współmałżonka na udział w przetargu i zakup nieruchomości. Przedstawiciele osób prawnych i spółek lub przedsiębiorców aktualny odpis KRS-u. Należny podatek VAT zostanie doliczony do wylicytowanej ceny.

Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywcy, który nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również,

który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, nie przysługuje roszczenie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty i opłaty:

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz z podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

Burmistrz Tyczyna zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości oraz przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyczynie pok. 11 (parter)

tel. 17 23 04 921.

Burmistrz Tyczyna

Janusz Skotnicki
  • powierzchnia: 926 m2
  • powierzchnia działki: 926 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek