sprzedaż • działka • budowlana


podkarpackie • Warzyce


276 381 PLN
64 510 €
55 759 £
71 890 $
  • 5 001
55 zł
13 €
11 £
14 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

WG.6840.23.2019 Jasło, dnia 10.10.2019 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA JASŁA
OGŁASZA  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle obręb nr 23 - Warzyce,
obejmującej działkę ewid. nr 3221/17, o pow. 0,5001 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00006043/7
Działka jest położona przy ulicy Fabrycznej. Teren działki płaski o kształcie regularnym. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna. Działka jest obciążona służebnością przesyłu dla sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, przebiegających po działkach ewid. nr 2994, 3221/17, 3221/19, 3001/1 położonych w Jaśle, pasem gruntu o szerokości 3 metrów, na czas nieokreślony na rzecz
MPGK Sp. z o. o. w Jaśle. Działka posiada nieodpłatne i nieograniczone czasem uprawnienie polegające na prawie odprowadzenia wód opadowych do istniejącego rowu przebiegającego m. in. po działkach
nr 3001/2 3001/3. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła „Warzyce II - Nr 42” działka przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny.
Cena wywoławcza wynosi 276 381,00 zł
(224 700,00 zł + 23% VAT)
Wadium wynosi 28 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100)
Nieruchomości są objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC.
Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu dwóch lat i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym)
w ciągu czterech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za niewykorzystywanie gruntu zgodnie
z przeznaczeniem mogą być wprowadzone dodatkowe opłaty oraz może być rozwiązana umowa notarialna oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Uczestnik przetargu, który przetarg wygra nabywa nieruchomość w użytkowanie wieczyste na 99 lat
i uiszcza pierwszą opłatę wynoszącą 15% wylicytowanej kwoty. Pierwsza opłata winna być uiszczona nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego gminy Miasto Jasło.
Opłaty roczne wynoszą 3% wylicytowanej kwoty i są płatne z góry za dany rok do dnia 31 marca, bez dodatkowego wezwania organu, począwszy od następnego roku po podpisaniu umowy. Wysokość opłat rocznych może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się od wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień aktualizacji opłaty.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 listopada 2019 ROKU O GODZ. 1000 
W SALI NR 304 URZĘDU MIASTA W JAŚLE, UL. RYNEK 12.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 6 listopada 2019 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Jasła Nr 81 8627 1011 20010048 6891 0012 Bank Spółdzielczy
w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wyżej wymieniony rachunek.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności działki, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, a zwrócone jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę nabycia własności działki równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Jednocześnie informuje się, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności działki w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości - w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309 III p. lub pod nr telefonu (013)4486340, (013)4486328. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle oraz zamieszczone na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl,www.przetargi-gctrader.pl, a także w prasie
lokalnej a oprócz tego informacja o ogłoszeniu przetargu zamieszczona na www.jaslo.pl oraz w biuletynie informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia …………………………..
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………………………………….
  • powierzchnia: 5001 m2
  • powierzchnia działki: 5001 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek