• Nieruchomości woj. Podkarpackie

786 262 PLN (1 158 PLN/m²) ARCHIWALNA

Lesko (Podkarpackie)

Lokal biurowy

  • Pokoje1
  • Łazienki-
  • Powierzchnia679.00m²
  • Rodzaj Lokal biurowy
  • Cena 786 262 PLN
  • MiastoLesko
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

GN.II.6840.1.4.2020

Lesko, dnia 11 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Leski działający na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zarządzenia nr 242/20 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 listopada 2020 r. ogłasza:


drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lesku gm. Lesko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid.: 639/1 o pow. 0,1984 ha, 640/1 o pow. 0,0199 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00009991/3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona przy ul. Wincentego Pola 4 w Lesku, w strefie około centralnej miasta. Stanowi kompleks dwóch działek. W przeważającej części nieruchomość ukształtowana jest na terenie płaskim, utwardzona asfaltem. Działka nr ewid. 639/1 zabudowana jest budynkiem biurowym o pow. 679 m2. Budynek w złym stanie technicznym. Dla nieruchomości brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko działki położone w obszarze opisanym symbolem RMW – obszar rewitalizacji zabudowy blokowej – strefa A – miejska.

Cena wywoławcza: 786 262,00 zł, wysokość wadium: 78 626,20 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Lesku, Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na ww. nieruchomość odbył się w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia 4 czerwca 2021 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX004 Banku Nowego BFG S.A. w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.

4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.

5. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);

- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, a także w przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.

10. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości.

11. Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący.

12. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.

13. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

14. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Rynek 1, pokój nr 303 i 304 lub telefonicznie XXXXXX124.Starosta

Andrzej Olesiuk

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Lesku
tel: XXXXXX124

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 8209/3186/OOS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14326980
  • Liczba pokoi: 1

Mapa

Podkarpackie, Lesko
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX124
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.