sprzedaż • działka • budowlana


podkarpackie • Przeworsk


12 000 PLN
2 801 €
2 339 £
3 026 $
  • 383
31 zł
7 €
6 £
8 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA
OGŁASZA PIERWSZY NIEOGRANICZONY USTNY PRZETARG
na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku:
- Działka nr 160/4 Obręb nr 4 pow. 0,0383 ha, uwidoczniona w KW PR1R/00061739/5 działka wolna od obciążeń, położona przy ul. Szpitalnej, uzbrojenie pełne w zasięgu. Działka o kształcie nieregularnym, niezabudowana, położona w strefie pośredniej, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska położona w terenie rolnym..
Cena wywoławcza 12 000,00 zł.
Wadium wynosi 2 000,00 zł.

- Działka nr 160/6 Obręb nr 4 pow. 0,0144 ha, uwidoczniona w KW PR1R/00061739/5 działka wolna od obciążeń, położona przy ul. Szpitalnej, uzbrojenie pełne w zasięgu. Działka o kształcie nieregularnym, niezabudowana, położona w strefie pośredniej, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska położona w terenie rolnym
Cena wywoławcza 5 500,00 zł.
Wadium wynosi 1 000,00 zł.

- Działka nr 160/7 Obręb nr 4 pow. 0,0180 ha, uwidoczniona w KW PR1R/00061739/5 działka wolna od obciążeń, położona przy ul. Szpitalnej, uzbrojenie pełne w zasięgu. Działka o kształcie nieregularnym, niezabudowana, położona w strefie pośredniej, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przeworska położona w terenie rolnym.
Cena wywoławcza 8 200,00 zł. (brutto)
Wadium wynosi 1 000,00 zł.

-Działka nr 1763/20 Obręb nr 4 pow. 0,0485 ha, uwidoczniona w KW PR1R/00042334/7 działka wolna od obciążeń, położona przy ul. Łańcuckiej, uzbrojenie pełne w zasięgu. Działka o kształcie prostokątnym, niezabudowana, położona w strefie pośredniej, objęta decyzją o warunkach zabudowy z dnia 18.12.2009r nr GPB-I-7331/77/09 określającą budowę dziewiętnastu budynków usługowych - na wyodrębnionych działkach budowlanych wymagających wydzielenia geodezyjnego z działki nr 1763/2 położonej przy os. Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Działka wydzielona pod parking.
Cena wywoławcza 83 000,00 zł. (brutto)
Wadium wynosi 10 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.02.2020 roku w Urzędzie Miasta Przeworska pokój 124,
- na sprzedaż działki nr 160/4 o godzinie 900
- na sprzedaż działki nr 160/6 o godzinie 920
- na sprzedaż działki nr 160/7 o godzinie 940
- na sprzedaż działki nr 1763/20 o godzinie 1000

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta Przeworska
Nr 36 1560 1195 21661681 5000 0009 do dnia 18.02.2020 r. (decyduje data zaksięgowania na rachunku).
Przez osoby uprawnione rozumie się osoby lub podmioty gospodarcze, które dokonały wpłaty wadium w terminie i formie określonej w treści ogłoszenia.
Osoby występujące jako pełnomocnicy w imieniu osoby upoważnionej (podmiotu gospodarczego) do udziału w licytacji winne przedłożyć komisji przetargowej oryginalne pełnomocnictwo w zakresie udziału w licytacji.
Wadium osoby, która wygra licytację, zostanie zaliczone w cenę zakupu działki. Osoby które nie wygrają licytacji otrzymają zwrot wadium na konto bankowe,
z którego zostało wypłacone.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać
w Urzędzie Miasta Przeworska - pokój 120 lub pod numerem telefonu 16 648 78 44 wewnętrzny 110. Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta przeworska oraz w prasie.
Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Przeworsk dnia 21.01.2020 r.
  • powierzchnia: 383 m2
  • powierzchnia działki: 383 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek