• Nieruchomości woj. Podkarpackie

92 760 PLN (120 PLN/m²) na sprzedaż

Łańcut (Podkarpackie)

Działka budowlana

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia773.00m²
 • Rodzaj Działka budowlana
 • Cena 92 760 PLN
 • MiastoŁańcut
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA
ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Łańcuta, a oznaczonych jako działki: 2041/47 o pow. 0.0773 ha, 2041/49 o pow. 0.0754 ha, 2041/45 o pow. 0.0806 ha, 2041/41 o pow. 0.0046 ha, 2041/30 o pow. 0.1163 ha, 2041/39 o pow. 0.0082 ha, 2041/40 o pow. 0.0087 ha, 2041/37 o pow. 0.0972 ha, 2041/42 o pow. 0.0635 ha, objętych księgą wieczystą KW Nr RZ1A/00035303/2 położonych w Łańcucie na os. Jana Pawła II. Cena wywoławcza nieruchomości sprzedawanych w kompleksie, położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 1 MN, działki:

Lp.

Oznaczenie działki

Powierzchnia

Powierzchnia łączna

Cena wywoławcza

Wadium

1.

2041/47

0,0773 ha

0,0773 ha

92 760 zł

18 552 zł

2.

2041/49

0,0754 ha

0,0754 ha

90 480 zł

18 096 zł

3.

2041/45

0,0806 ha

0,0852 ha

102 240 zł

20 448 zł

2041/41

0.0046 ha

4.

2041/30

0,1163 ha

0,1332 ha

159 840 zł

31 968 zł

2041/39

0,0082 ha

2041/40

0,0087 ha

5.

2041/37

0,0972 ha

0,0972 ha

116 640 zł

23 328 zł

6.

2041/42

0,0635 ha

0,0635 ha

76 200 zł

15 240 zł

Działki niezabudowane, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako RII, położone w Łańcucie na os. Jana Pawła II. Teren działek płaski, regularny, przypominający prostokąt. Działki z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Posiadają dostęp z dróg publicznych przez wydzielone drogi wewnętrzne. Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego tzw. „Księżych Górek” w Łańcucie uchwalonego Uchwałą Nr XX/147/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 października 2012 r. zmienionym Uchwałą Nr XXII/140/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2020 r. Przy zagospodarowaniu działek należy uwzględnić położenie w obrębie stanowiska archeologicznego nr 3 w Łańcucie (AZP 102-78/7) wpisanego do rejestru zabytków

A-854 z dnia 23.09.1982 r. poprzez ochronę konserwatorską. Ochrona konserwatorska wymaga konieczności realizacji planowanych robót budowlanych i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych poprzedzających realizacje planowanych prac ziemskich.

Nieruchomości objęte przetargiem są wolne od obciążeń, jak również nie ciążą na nich żadne zobowiązania. Działki będą licytowane w kompleksie, do ceny sprzedaży będzie doliczony podatek VAT 23%.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 11 sierpnia 2020 r., zgodnie
z wywieszonym wykazem.

Nieruchomość objęta przetargiem jest wolna od obciążeń, jak również w stosunku do tej nieruchomości nie ma żadnych zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wnieść
w pieniądzu, najpóźniej do dnia 23 października 2020 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łańcuta, prowadzony w PKO Bank Polski S.A. Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX918.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. (wtorek) o godzinie 1000 w sali nr 27 (I piętro) Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18. W tytule przelewu należy wpisać numer działki (przykład: działka nr 2041/47). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta (zakładka nieruchomości). Informacje
o nieruchomości można uzyskać w Biurze Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, pokój nr 25 (I piętro) w godzinach urzędowania, telefonicznie pod numerem XXXXXX409 i mailowo pod adresem:

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Uczestnik dopuszczony do przetargu może działać przez pełnomocnika, który winien posiadać stosowne pełnomocnictwo szczególne do udziału w przetargu imieniem mocodawcy.

Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości oraz ewentualnej umowy przedwstępnej ponosi nabywca. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zamknięciu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów i z tego tytułu uczestnikom przetargu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko organizatorowi przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Łańcut
tel: XXXXXX409

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 27557/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13971778

Mapa

Podkarpackie, Łańcut
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX409
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka budowlana z rynku wtórnego na sprzedaż Łańcut

nieruchomosci-podkarpackie-24.pl / 13971778

Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -

92 760 PLN

120 zł/m²
Łańcut

AMK Portal

+48172490409

Główne cechy:

 • Powierzchnia 773.00m²

Opis - Działka Budowlana

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA
ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Łańcuta, a oznaczonych jako działki: 2041/47 o pow. 0.0773 ha, 2041/49 o pow. 0.0754 ha, 2041/45 o pow. 0.0806 ha, 2041/41 o pow. 0.0046 ha, 2041/30 o pow. 0.1163 ha, 2041/39 o pow. 0.0082 ha, 2041/40 o pow. 0.0087 ha, 2041/37 o pow. 0.0972 ha, 2041/42 o pow. 0.0635 ha, objętych księgą wieczystą KW Nr RZ1A/00035303/2 położonych w Łańcucie na os. Jana Pawła II. Cena wywoławcza nieruchomości sprzedawanych w kompleksie, położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym symbolem 1 MN, działki:

Lp.

Oznaczenie działki

Powierzchnia

Powierzchnia łączna

Cena wywoławcza

Wadium

1.

2041/47

0,0773 ha

0,0773 ha

92 760 zł

18 552 zł

2.

2041/49

0,0754 ha

0,0754 ha

90 480 zł

18 096 zł

3.

2041/45

0,0806 ha

0,0852 ha

102 240 zł

20 448 zł

2041/41

0.0046 ha

4.

2041/30

0,1163 ha

0,1332 ha

159 840 zł

31 968 zł

2041/39

0,0082 ha

2041/40

0,0087 ha

5.

2041/37

0,0972 ha

0,0972 ha

116 640 zł

23 328 zł

6.

2041/42

0,0635 ha

0,0635 ha

76 200 zł

15 240 zł

Działki niezabudowane, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako RII, położone w Łańcucie na os. Jana Pawła II. Teren działek płaski, regularny, przypominający prostokąt. Działki z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Posiadają dostęp z dróg publicznych przez wydzielone drogi wewnętrzne. Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego tzw. „Księżych Górek” w Łańcucie uchwalonego Uchwałą Nr XX/147/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 października 2012 r. zmienionym Uchwałą Nr XXII/140/2020 Rady Miasta Łańcuta z dnia 29 stycznia 2020 r. Przy zagospodarowaniu działek należy uwzględnić położenie w obrębie stanowiska archeologicznego nr 3 w Łańcucie (AZP 102-78/7) wpisanego do rejestru zabytków

A-854 z dnia 23.09.1982 r. poprzez ochronę konserwatorską. Ochrona konserwatorska wymaga konieczności realizacji planowanych robót budowlanych i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych poprzedzających realizacje planowanych prac ziemskich.

Nieruchomości objęte przetargiem są wolne od obciążeń, jak również nie ciążą na nich żadne zobowiązania. Działki będą licytowane w kompleksie, do ceny sprzedaży będzie doliczony podatek VAT 23%.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 11 sierpnia 2020 r., zgodnie
z wywieszonym wykazem.

Nieruchomość objęta przetargiem jest wolna od obciążeń, jak również w stosunku do tej nieruchomości nie ma żadnych zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wnieść
w pieniądzu, najpóźniej do dnia 23 października 2020 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łańcuta, prowadzony w PKO Bank Polski S.A. Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX918.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. (wtorek) o godzinie 1000 w sali nr 27 (I piętro) Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18. W tytule przelewu należy wpisać numer działki (przykład: działka nr 2041/47). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta (zakładka nieruchomości). Informacje
o nieruchomości można uzyskać w Biurze Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, pokój nr 25 (I piętro) w godzinach urzędowania, telefonicznie pod numerem XXXXXX409 i mailowo pod adresem:

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Uczestnik dopuszczony do przetargu może działać przez pełnomocnika, który winien posiadać stosowne pełnomocnictwo szczególne do udziału w przetargu imieniem mocodawcy.

Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości oraz ewentualnej umowy przedwstępnej ponosi nabywca. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zamknięciu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów i z tego tytułu uczestnikom przetargu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko organizatorowi przetargu.Kontakt:
Urząd Miasta Łańcut
tel: XXXXXX409


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 27557/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13971778