• Nieruchomości woj. Podkarpackie

2 055 500 PLN (40 PLN/m²) na sprzedaż

Świlcza (Podkarpackie)

Działka inwestycyjna

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia51588.00m²
 • Rodzaj Działka inwestycyjna
 • Cena 2 055 500 PLN
 • MiastoŚwilcza
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

RGP.6840.2.2020


WÓJT GMINY ŚWILCZA

Ogłasza rokowania po II przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości ŚwilczaOznaczenie nieruchomości: działka nr 1079/8, 1079/9, 1079/10, 1079/14, 1079/15, 1079/16, 1079/17 o łącznej powierzchni 5,1588 ha (R-IIIb) położone w Świlczy, objęte księgą wieczystą RZ1Z/00074373/0.Cena wywoławcza: 2 055 500,00 zł. netto (dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych)Informacja o obciążeniach wpisanych w księdze wieczystej nr RZ1Z/00074373/0.DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA: Brak wpisów odnoszących się do przedmiotowych działek

DZIAŁ IV – HIPOTEKA: Brak wpisówOpis nieruchomości:

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość gruntowa, składająca się z działek o numerach ewidencyjnych: 1079/8, 1079/9, 1079/10, 1079/14, 1079/15, 1079/16, 1079/17 o łącznej powierzchni 5,1588 ha (R-IIIb) położone w Świlczy, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, gmina Świlcza. Kształt działek jako kompleks zwarty, regularny. Najbliższe otoczenie stanowią tereny przeznaczone do zabudowy i nieruchomości niezabudowane. Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, w zakresie komunikacyjnym teren obsługiwany jest przez publiczną drogę nr 1333R od strony północnej i drogę publiczną nr 1386R od strony zachodniej poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną numerem ewidencyjnym 1079/12.

Nieruchomość oznaczona numerem 1079/8 obciążona jest umową użyczenia z dnia 20 maja 2019 r. dotyczącą jej udostępnienia w celu budowy i późniejszej eksploatacji:

- ułożenia kabla energetycznego w ziemi na głębokości ok. 0,9m typu 3x XRUHAKXs 1x120mm2,

- wykonania muf przelotowych SN pomiędzy istn. i proj. kablami SN, 3 szt.,

- demontażu istn. słupa SN nr 14/1 typu K-12/20/E w obecnym miejscu,

- zdemontowania istniejących przewodów linii napowietrznej SN (15kV) wiszących w przęśle pomiędzy słupami SN: istn. demontowanym nr 14/1 i istn. wymienianym nr 15.Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Świlcza Nr XVII/124/2012 z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia MPZP nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Rudna W. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1961) oraz jego zmianą podjętą uchwałą Nr XXVII/183/2016 z dnia 30 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Rudna Wielka (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 3001 z dnia 9 września 2016r.) nieruchomość leży w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem „1PU”, jako tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej w tym obiekty produkcyjne, składy i magazyny.Przetarg I odbył się dnia 24 lipca 2020r.

Przetarg II odbył się w dniu XXXXXX020r.Rokowania odbędą się dnia XXXXXXX020r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, sala nr 7 - parter.Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

1) złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie do rokowań na sprzedaż kompleksu SAG-Świlcza” w terminie do XXXXXXX020r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 – pokój numer 205.

2) wpłacenie zaliczki (w pieniądzu) w terminie do XXXXXXX020r., w wysokości 210 000,00 zł. na rachunek bankowy Gminy Świlcza Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX074 w Banku Spółdzielczym w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy. W tytule przelewu należy wpisać ,,zaliczka – kompleks SAG Świlcza”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Świlcza.Zgłoszenie do udziału w rokowaniach powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) kopię dowodu wpłaty zaliczki.Warunki rokowań

1) Nabywca nieruchomości związany będzie terminem jej zagospodarowania poprzez udokumentowanie przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu - w terminie do 31.12.2022r. od dnia nabycia nieruchomości. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę ww. terminu zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2% ceny sprzedaży brutto.

2) Nabywca podda się egzekucji tej kary w akcie notarialnym sprzedaży na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. (Dz. U. 2018, poz. 1360 z późn. zm.). Możliwość naliczenia przez Gminę Świlcza wyżej określonej kary umownej zostanie ponadto zabezpieczona ustanowieniem hipoteki umownej na nabywanej nieruchomości w wysokości 2% ceny sprzedaży brutto. W przypadku przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymanie przez kolejnego (kolejnych) właściciela(i) nieruchomości terminów zagospodarowania nieruchomości, kara umowna ciąży nadal na nabywcy.

3) Niezależnie od kary umownej określonej w pkt 1, w przypadku zwłoki nabywcy, a także jego następców prawnych, w zakończeniu budowy, Gmina Świlcza zastrzeże sobie prawo odkupu tej nieruchomości do 5 lat od daty jej sprzedaży, po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości pomniejszonej o należne jej a dotychczas nie wyegzekwowane kary umowne, o których mowa w pkt. 1. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej.

W przypadku prawa odkupu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.).

4) O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

5) Wraz ze sprzedażą nieruchomości jej nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnie, na czas nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych poszczególnych mediów, polegającą m.in. na prawie wejścia w teren nieruchomości składającej się z działek 1079/8, 1079/9, 1079/10, 1079/14, 1079/15, 1079/16, 1079/17 o łącznej pow. 5,1588 ha położonej w Świlczy, celem rozbudowy niezbędnych urządzeń służących do przesyłu płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz wykonania przyłączy do tych urządzeń dla kolejnych odbiorców, usuwania awarii, dokonywania koniecznych przeglądów, napraw, konserwacji i modernizacji przewodów i urządzeń.

6) W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Świlcza.

7) Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

8) Uczestnik dopuszczony do rokowań może działać przez pełnomocnika, który winien posiadać stosowne pełnomocnictwo szczególne do udziału w rokowaniach imieniem mocodawcy.

9) Rokowania odbędą się, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

10) Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po ich zakończeniu nie później niż w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym rokowań, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz w prasie codziennej ogólnokrajowej.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Wójt Gminy Świlcza

( - ) mgr inż. Adam DziedzicDodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; 36-072 Świlcza 168, pok. 8, tel. XXXXXXXXX124, w pon. godz. od 7:30 –17:30, wt.-ptk. 7:30 – 15:00.INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Świlcza. Kontakt: 36-072 Świlcza 168. Pytania, wnioski, inspektor ochrony danych: Cel wykorzystania danych: przeprowadzenie rokowań ustalających warunki sprzedaży nieruchomości gminnej bez przeprowadzenia przetargu; sporządzenie protokołu z rokowań; zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży nieruchomości gminnej; sporządzenie aktu notarialnego; dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z niewykonanej lub nienależycie wykonanej umowy. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: , zakładka „Polityka prywatności”.

Prawo do sprzeciwu: przysługuje w przypadku danych osobowych wykorzystywanych w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Złożenie sprzeciwu skutkuje czasowym zatrzymaniem działań związanych z dochodzeniem i obroną roszczeń. Działania wstrzymuje się do momentu dokonania oceny sprzeciwu. Sprzeciw należy uzasadnić, aby można było dokonać jego oceny – nieuzasadniony lub źle uzasadniony sprzeciw zostanie odrzucony. Sprzeciw zostanie uwzględniony, jeżeli przyczyny jego wniesienia będą ważniejsze niż powody, dla których korzysta się z danych.

Kontakt:
Urząd Gminy Świlcza
tel: XXXXXXXXXX124

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 28113/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14058564
 • Data publikacji: 16 października 2020 16:28 (9 dni temu)

Mapa

Podkarpackie, Świlcza
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX124
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka inwestycyjna z rynku wtórnego na sprzedaż Świlcza

nieruchomosci-podkarpackie-24.pl / 14058564

Zdjęcie ogłoszenia -

2 055 500 PLN

40 zł/m²
Świlcza

AMK Portal

+48178670124

Główne cechy:

 • Powierzchnia 51588.00m²

Opis - Działka Inwestycyjna

RGP.6840.2.2020


WÓJT GMINY ŚWILCZA

Ogłasza rokowania po II przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości ŚwilczaOznaczenie nieruchomości: działka nr 1079/8, 1079/9, 1079/10, 1079/14, 1079/15, 1079/16, 1079/17 o łącznej powierzchni 5,1588 ha (R-IIIb) położone w Świlczy, objęte księgą wieczystą RZ1Z/00074373/0.Cena wywoławcza: 2 055 500,00 zł. netto (dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych)Informacja o obciążeniach wpisanych w księdze wieczystej nr RZ1Z/00074373/0.DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA: Brak wpisów odnoszących się do przedmiotowych działek

DZIAŁ IV – HIPOTEKA: Brak wpisówOpis nieruchomości:

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość gruntowa, składająca się z działek o numerach ewidencyjnych: 1079/8, 1079/9, 1079/10, 1079/14, 1079/15, 1079/16, 1079/17 o łącznej powierzchni 5,1588 ha (R-IIIb) położone w Świlczy, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, gmina Świlcza. Kształt działek jako kompleks zwarty, regularny. Najbliższe otoczenie stanowią tereny przeznaczone do zabudowy i nieruchomości niezabudowane. Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacyjna.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, w zakresie komunikacyjnym teren obsługiwany jest przez publiczną drogę nr 1333R od strony północnej i drogę publiczną nr 1386R od strony zachodniej poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną numerem ewidencyjnym 1079/12.

Nieruchomość oznaczona numerem 1079/8 obciążona jest umową użyczenia z dnia 20 maja 2019 r. dotyczącą jej udostępnienia w celu budowy i późniejszej eksploatacji:

- ułożenia kabla energetycznego w ziemi na głębokości ok. 0,9m typu 3x XRUHAKXs 1x120mm2,

- wykonania muf przelotowych SN pomiędzy istn. i proj. kablami SN, 3 szt.,

- demontażu istn. słupa SN nr 14/1 typu K-12/20/E w obecnym miejscu,

- zdemontowania istniejących przewodów linii napowietrznej SN (15kV) wiszących w przęśle pomiędzy słupami SN: istn. demontowanym nr 14/1 i istn. wymienianym nr 15.Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Świlcza Nr XVII/124/2012 z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia MPZP nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Rudna W. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1961) oraz jego zmianą podjętą uchwałą Nr XXVII/183/2016 z dnia 30 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Rudna Wielka (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 3001 z dnia 9 września 2016r.) nieruchomość leży w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem „1PU”, jako tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej w tym obiekty produkcyjne, składy i magazyny.Przetarg I odbył się dnia 24 lipca 2020r.

Przetarg II odbył się w dniu XXXXXX020r.Rokowania odbędą się dnia XXXXXXX020r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, sala nr 7 - parter.Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

1) złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie do rokowań na sprzedaż kompleksu SAG-Świlcza” w terminie do XXXXXXX020r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 – pokój numer 205.

2) wpłacenie zaliczki (w pieniądzu) w terminie do XXXXXXX020r., w wysokości 210 000,00 zł. na rachunek bankowy Gminy Świlcza Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX074 w Banku Spółdzielczym w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy. W tytule przelewu należy wpisać ,,zaliczka – kompleks SAG Świlcza”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Świlcza.Zgłoszenie do udziału w rokowaniach powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) kopię dowodu wpłaty zaliczki.Warunki rokowań

1) Nabywca nieruchomości związany będzie terminem jej zagospodarowania poprzez udokumentowanie przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu - w terminie do 31.12.2022r. od dnia nabycia nieruchomości. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę ww. terminu zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2% ceny sprzedaży brutto.

2) Nabywca podda się egzekucji tej kary w akcie notarialnym sprzedaży na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 k.p.c. (Dz. U. 2018, poz. 1360 z późn. zm.). Możliwość naliczenia przez Gminę Świlcza wyżej określonej kary umownej zostanie ponadto zabezpieczona ustanowieniem hipoteki umownej na nabywanej nieruchomości w wysokości 2% ceny sprzedaży brutto. W przypadku przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymanie przez kolejnego (kolejnych) właściciela(i) nieruchomości terminów zagospodarowania nieruchomości, kara umowna ciąży nadal na nabywcy.

3) Niezależnie od kary umownej określonej w pkt 1, w przypadku zwłoki nabywcy, a także jego następców prawnych, w zakończeniu budowy, Gmina Świlcza zastrzeże sobie prawo odkupu tej nieruchomości do 5 lat od daty jej sprzedaży, po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości pomniejszonej o należne jej a dotychczas nie wyegzekwowane kary umowne, o których mowa w pkt. 1. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej.

W przypadku prawa odkupu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.).

4) O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

5) Wraz ze sprzedażą nieruchomości jej nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnie, na czas nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych poszczególnych mediów, polegającą m.in. na prawie wejścia w teren nieruchomości składającej się z działek 1079/8, 1079/9, 1079/10, 1079/14, 1079/15, 1079/16, 1079/17 o łącznej pow. 5,1588 ha położonej w Świlczy, celem rozbudowy niezbędnych urządzeń służących do przesyłu płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz wykonania przyłączy do tych urządzeń dla kolejnych odbiorców, usuwania awarii, dokonywania koniecznych przeglądów, napraw, konserwacji i modernizacji przewodów i urządzeń.

6) W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Świlcza.

7) Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

8) Uczestnik dopuszczony do rokowań może działać przez pełnomocnika, który winien posiadać stosowne pełnomocnictwo szczególne do udziału w rokowaniach imieniem mocodawcy.

9) Rokowania odbędą się, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

10) Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po ich zakończeniu nie później niż w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym rokowań, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz w prasie codziennej ogólnokrajowej.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Wójt Gminy Świlcza

( - ) mgr inż. Adam DziedzicDodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; 36-072 Świlcza 168, pok. 8, tel. XXXXXXXXX124, w pon. godz. od 7:30 –17:30, wt.-ptk. 7:30 – 15:00.INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Świlcza. Kontakt: 36-072 Świlcza 168. Pytania, wnioski, inspektor ochrony danych: Cel wykorzystania danych: przeprowadzenie rokowań ustalających warunki sprzedaży nieruchomości gminnej bez przeprowadzenia przetargu; sporządzenie protokołu z rokowań; zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży nieruchomości gminnej; sporządzenie aktu notarialnego; dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z niewykonanej lub nienależycie wykonanej umowy. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: , zakładka „Polityka prywatności”.

Prawo do sprzeciwu: przysługuje w przypadku danych osobowych wykorzystywanych w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Złożenie sprzeciwu skutkuje czasowym zatrzymaniem działań związanych z dochodzeniem i obroną roszczeń. Działania wstrzymuje się do momentu dokonania oceny sprzeciwu. Sprzeciw należy uzasadnić, aby można było dokonać jego oceny – nieuzasadniony lub źle uzasadniony sprzeciw zostanie odrzucony. Sprzeciw zostanie uwzględniony, jeżeli przyczyny jego wniesienia będą ważniejsze niż powody, dla których korzysta się z danych.

Kontakt:
Urząd Gminy Świlcza
tel: XXXXXXXXXX124


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 28113/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14058564
 • Data publikacji: 16 października 2020 16:28 (9 dni temu)