• Nieruchomości woj. Podkarpackie

3 555 925 PLN (1 535 PLN/m²) ARCHIWALNA

Jasło, Towarowa (Podkarpackie)

Magazyn

 • Pokoje1
 • Łazienki-
 • Powierzchnia2317.00m²
 • Rodzaj Magazyn
 • Cena 3 555 925 PLN
 • MiastoJasło
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż składników wchodzących w skład masy upadłości ABM Sp. z o. o. Spółka Komandytowa w upadłości z/s w Jaśle w postaci:1. Prawa wieczystego użytkowania gruntu działek zlokalizowanych w Jaśle przy ul. Towarowej 27, woj. podkarpackie:

a) nr ew. 18/19 o powierzchni 0,0494 ha, KW KS1J/00072981/7

b) nr ew. 18/21 o powierzchni 0,0339 ha, KW KS1J/00072981/7

c) nr ew. 18/23 o powierzchni 0,0393 ha, KW KS1J/00074178/9

d) nr ew. 18/25 o powierzchni 0,0304 ha, KW KS1J/00077040/4

e) nr ew. 18/28 o powierzchni 0,0069 ha, KW KS1J/00077040/4wraz z prawem własności budynków i budowli zlokalizowanych na tych działkach stanowiących odrębny przedmiot własności, maszyn i urządzeń, zapasów magazynowych, wyposażenia. Cena wywoławcza 1 991 200,00 zł/netto (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych).

2. Prawa własności działki nr ew. 1318/2 o powierzchni 0,5746 ha zabudowanej obiektami przemysłowymi o łącznej powierzchni użytkowej 2317,06 m² KW KS1J/00056077/9 zlokalizowanej w Tarnowcu koło Jasła woj. podkarpackie wraz z prawem własności budynków i budowli zlokalizowanych na tej działce, stanowiących odrębny przedmiot własności. Cena wywoławcza 1 556 000,00 zł/netto (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

3. Udział w działce nr ew. 350/1 o powierzchni 0,1055 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną KW KS1J/00089044/9. Cena wywoławcza 8 725 zł/netto (słownie: osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych.

z wyłączeniem:

1) środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie przedsiębiorstwa,

2) wierzytelności przysługujących masie upadłości do dnia sprzedaży,Opisane powyżej składniki majątku są przedmiotem dzierżawy. W obiektach dzierżawionych znajdują się również maszyny i urządzenia należące do dzierżawcy, które nie są objęte przetargiem.Opis przedmiotu sprzedaży znajduje się w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Z powyższymi operatami można się zapoznać w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy przy ul. Kustronia 4 oraz w biurze Syndyka masy upadłości w Jaśle przy ul. Wł. Jagiełły 8.I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem "PRZETARG – ABM Sp. z o. o. Spółka Komandytowa – NIE OTWIERAĆ, sygn. akt V GUp 363/18” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2021 r: do godz. 15:00, na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. J. Kustronia 4; - przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Sądu.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, na rachunek bankowy Santander Bank Polska S.A na konto: nr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX064, najpóźniej do dnia 30.06.2021 r. – do godz. 15.00 liczy się data uznania rachunku bankowego.

3. Złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej:

a. imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel lub firmę oferenta, jego siedzibę a także podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru.

b. oferowaną cenę netto, nie niższą niż cena wywoławcza określona w punkcie 1-3, która powinna być podana liczbowo i słownie.

c. dowód uiszczenia wadium, na w/w rachunek bankowy oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty.

d. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści warunków przetargu

e. pisemne oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.II. Pozostałe warunki:

1. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza określona w punkcie 1-3, i która spełnia wszystkie warunki przetargu.

2. Wyboru oferty dokona Syndyk, wybór ten stanie się prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza. Przy dwóch lub więcej ofertach o identycznej cenie zakupu - wyboru dokona Syndyk, który może kontynuować wybór nabywcy w formie aukcji pomiędzy oferentami, którzy wyrażą na to zgodę.

3. Do zaoferowanej ceny netto doliczony będzie podatek od towarów i usług w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży oraz wpłacenia określonej ceny w terminie wyznaczonym przez Syndyka.

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przez Syndyka odrębnym pismem.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

7. Odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie nie powoduje naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.

8. Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

9. Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w Regulaminie Przetargu.

10. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi jest Syndyk - Jan Zawada tel. XXXXXX603III. Otwarcie, rozpoznanie, wybór i zatwierdzenie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 02.07.2021 roku o godz. 10:00 w sali nr 27, w Sądzie Rejonowy w Rzeszowie przy ul. J. Kustronia 4.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu są dostępne w Biurze Syndyka w Jaśle przy ul Wł. Jagiełły 8 w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr XXXXXX603.

Kontakt:
Syndyk Jan Zawada
tel: XXXXXX603

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 8246/3186/OOS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14350272
 • Liczba pokoi: 1
 • Liczba pięter: 1 Piętro: 1

Mapa

Podkarpackie, Jasło, Towarowa
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX603
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.