• Nieruchomości woj. Podkarpackie

123 500 PLN (482 PLN/m²) ARCHIWALNA

Krosno, Lwowska (Podkarpackie)

Lokal biurowy

  • Pokoje1
  • Łazienki-
  • Powierzchnia256.00m²
  • Rodzaj Lokal biurowy
  • Cena 123 500 PLN
  • MiastoKrosno
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Syndyk Masy Upadłości MILOMAX SA

w Krośnie w upadłości likwidacyjnejOgłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż nieruchomości:Nieruchomość położona w Krośnie przy ulicy Lwowskiej 6, (działka nr 2451 o pow. 0,1912 ha) - budynek z wyodrębnionymi lokalami:

1) lokal nr 1 o powierzchni 109,88m2 wraz z udziałem 2/5 części w nieruchomości wspólnej. Dla w/w nieruchomości prowadzona jest KW NR KS1K/00012348/1

2) lokal nr 2 o powierzchni 47,85m2 wraz z udziałem 1/5 części w nieruchomości wspólnej. Dla w/w nieruchomości prowadzona jest KW NR KS1K/00012349/8

3) lokal nr 3 o powierzchni 51,90m2 wraz z udziałem 1/5 części w nieruchomości wspólnej. Dla w/w nieruchomości prowadzona jest KW NR KS1K/00012350/8

4) lokal nr 4 o powierzchni 46,44m2 wraz z udziałem 1/5 części w nieruchomości wspólnej. Dla w/w nieruchomości prowadzona jest KW NR KS1K/00012351/5Cena wywoławcza za wszystkie odrębne lokale wraz z udziałem w nieruchomości wynosi: 1.235.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Wadium wynosi 123.500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych)Opisane powyżej składniki majątku są przedmiotem dzierżawy, dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu. W obiektach dzierżawionych znajdują się również rzeczy należące do dzierżawców, które nie są objęte przetargiem.UWAGA: w ofercie oprócz ceny łącznej należy podać oferowane ceny poszczególnych lokali.Ceny wywoławcze lokali określone poniżej:

1. Lokal nr 1 o powierzchni 109,88m2 - wartość rynkowa 511 000,00 zł/netto

2. Lokal nr 2 o powierzchni 47,85m2 - wartość rynkowa 237 000,00 zł/netto

3. Lokal nr 3 o powierzchni 51,90m2 - wartość rynkowa 257 000,00 zł/netto

4. Lokal nr 4 o powierzchni 46,44m2 - wartość rynkowa 230 000,00 zł/nettoŁĄCZNIE – 1.235.000 ZŁ/NETTODopisek na kopercie: „MILOMAX SA - PRZETARG – NIERUCHOMOŚĆ – Lwowska - NIE OTWIERAĆ - sygn. akt VGUp 85/17”

Cena wywoławcza wyrażona jest w kwocie netto. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.Ustala się następujące warunki przetargu:

1) Określa się cenę wywoławczą w wysokości określonej w opisie nieruchomości.

2) Określa się wadium w wysokości określonej które oferent jest zobowiązany wpłacić na konto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX001 najpóźniej w dniu składania oferty – decyduje data uznania rachunku.

3) Oferty należy składać w sekretariacie Sekcji d/s Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2021 roku do godz. 15.00, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

4) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a koperta zaadresowana do Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów z dopiskiem wskazanym w opisie nieruchomości.Oferta pod rygorem jej odrzucenia musi zawierać:

1) Imię i nazwisko lub firmę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru.

2) Oferowaną cenę netto, nie niższą niż cena wywoławcza, która powinna być podana liczbowo i słownie.

3) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu, w tym z jego stanem prawnym i technicznym i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

4) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie przetargu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5) Dowód uiszczenia wadium.

6) W przypadku osób prawnych - uchwałę odpowiednich organów zezwalającą na zakup nieruchomości

7) W przypadku oferentów zagranicznych – wymaganą odrębnymi przepisami zgodę lub promesę zgody MSW na zakup nieruchomości.

8) W przypadku działania w imieniu innego podmiotu konieczne jest załączenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

9) W przypadku składania oświadczenia w imieniu spółki nie podlegającej wpisowi do KRS należy załączyć dokument, z którego wynika umocowanie osób podpisujących ofertę do działania w imieniu spółki.

10) Podpis(y) oferenta lub osób reprezentujących oferenta.Pozostałe postanowienia

1) Otwarcie ofert i wybór ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2021 roku o godzinie 13.00, sala nr 7 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul Kustronia 4.

2) Zastrzega się prawo do prowadzenia dalszego przetargu w formie licytacji ustnej na warunkach określonych w Regulaminie przetargu

3) Wadium uczestników, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przetargu

4) Zwycięzca przetargu zobowiązany jest do wpłaty całości wylicytowanej ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium i przystąpienia do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Syndyka, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia oferty przez Sędziego-Komisarza. Cena sprzedaży musi być uiszczona w całości co najmniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy.

5) Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa Kupujący.

6) W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od uiszczenia całej ceny sprzedaży i przystąpienia do umowy w terminie, o którym mowa w punkcie 4) wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości.

7) Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

8) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu do czasu otwarcia ofert oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn

9) Z ważnych przyczyn przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania

10) Szczegółowy wykaz nieruchomości, Regulamin przetargu i operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości dostępne są do wglądu w Biurze Syndyka w Jaśle, przy ul. Towarowej 29, w dni robocze w godz. Od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. XXXXXX603. Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Syndyk, nr tel. XXXXXX603.

11) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu obowiązują postanowienia Regulaminu przetargu.Kontakt:
Syndyk Jan Zawada
tel: XXXXXX603Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 8493/3186/OOS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14520981
  • Liczba pokoi: 1

Mapa

Podkarpackie, Krosno, Lwowska
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX603
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.