• Nieruchomości woj. Podkarpackie

71 000 PLN (52 PLN/m²) ARCHIWALNA

Krosno (Podkarpackie)

Działka budowlana

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia1359.00m²
  • Rodzaj Działka budowlana
  • Cena 71 000 PLN
  • MiastoKrosno
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Działka zabudowanaSyndyk Masy Upadłości MILOMAX SA

w Krośnie w upadłości likwidacyjnejOgłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż nieruchomości:

Nieruchomość położona w Krośnie przy zbiegu ulic Bema i Rzeszowskiej, w skład której wchodzi:

1) Prawo własności nieruchomości gruntowej działki numer ewidencyjny 138/4 o pow. 0,0077 ha zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym, położonej w Krośnie, powiat krośnieński, województwo podkarpackie obr. ewidencyjny Turaszówka, dla której prowadzona jest KW NR KS1K/00098497/6.

2) Prawo wieczystego użytkowania działki numer ewidencyjny 134/6 o pow. 0,0099 ha położonej w Krośnie, powiat krośnieński, województwo podkarpackie obr. ewidencyjny Turaszówka, dla której prowadzona jest KW Nr KS1K/00099764/6.

3) Prawo wieczystego użytkowania działki numer ewidencyjny 134/12 o pow. 0,1183 ha położonej w Krośnie, powiat krośnieński, województwo podkarpackie obr. ewidencyjny Turaszówka, dla której prowadzona jest KW Nr KS1K/00105444/3.Cena wywoławcza nieruchomości, składającej się z trzech opisanych wyżej działek wynosi: 71 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Wadium wynosi 7.100 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych)

UWAGA: w ofercie oprócz ceny łącznej należy podać oferowane ceny poszczególnych nieruchomości. Ceny wywoławcze nieruchomości określone poniżej:

1. Działka nr 138/4 wartość rynkowa 33 000,00 zł/netto

2. Prawo wieczystego użytkowania gruntu działki nr 134/6 – wart. rynkowa 3 000,00 zł/netto

3. Prawo wieczystego użytkowania gruntu działki nr 134/12 – wart. rynkowa 35 000,00 zł/netto

ŁĄCZNIE – 71 000,00 ZŁ/NETTODopisek na kopercie: „MILOMAX SA - PRZETARG – NIERUCHOMOŚĆ – Bema-Rzeszowska, NIE OTWIERAĆ - sygn. akt VGUp 85/17”Cena wywoławcza wyrażona jest w kwocie netto. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.Ustala się następujące warunki przetargu:

1) Określa się cenę wywoławczą w wysokości określonej w opisie nieruchomości.

2) Określa się wadium w wysokości określonej które oferent jest zobowiązany wpłacić na konto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX001 najpóźniej w dniu składania oferty – decyduje data uznania rachunku.

3) Oferty należy składać w sekretariacie Sekcji d/s Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2021 roku do godz. 15.00, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

4) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a koperta zaadresowana do Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów z dopiskiem wskazanym w opisie nieruchomości.Oferta pod rygorem jej odrzucenia musi zawierać:

1) Imię i nazwisko lub firmę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru.

2) Oferowaną cenę netto, nie niższą niż cena wywoławcza, która powinna być podana liczbowo i słownie.

3) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu, w tym z jego stanem prawnym i technicznym i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

4) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie przetargu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5) Dowód uiszczenia wadium.

6) W przypadku osób prawnych - uchwałę odpowiednich organów zezwalającą na zakup nieruchomości

7) W przypadku oferentów zagranicznych – wymaganą odrębnymi przepisami zgodę lub promesę zgody MSW na zakup nieruchomości.

8) W przypadku działania w imieniu innego podmiotu konieczne jest załączenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

9) W przypadku składania oświadczenia w imieniu spółki nie podlegającej wpisowi do KRS należy załączyć dokument, z którego wynika umocowanie osób podpisujących ofertę do działania w imieniu spółki.

10) Podpis(y) oferenta lub osób reprezentujących oferenta.Pozostałe postanowienia

1) Otwarcie ofert i wybór ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2021 roku o godzinie 13.00, sala nr 7 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul Kustronia 4.

2) Zastrzega się prawo do prowadzenia dalszego przetargu w formie licytacji ustnej na warunkach określonych w Regulaminie przetargu

3) Wadium uczestników, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przetargu

4) Zwycięzca przetargu zobowiązany jest do wpłaty całości wylicytowanej ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium i przystąpienia do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Syndyka, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia oferty przez Sędziego-Komisarza. Cena sprzedaży musi być uiszczona w całości co najmniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy.

5) Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa Kupujący.

6) W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od uiszczenia całej ceny sprzedaży i przystąpienia do umowy w terminie, o którym mowa w punkcie 4) wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości.

7) Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

8) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu do czasu otwarcia ofert oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn

9) Z ważnych przyczyn przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania

10) Szczegółowy wykaz nieruchomości, Regulamin przetargu i operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości dostępne są do wglądu w Biurze Syndyka w Jaśle, przy ul. Towarowej 29, w dni robocze w godz. Od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. XXXXXX603. Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Syndyk, nr tel. XXXXXX603.

11) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu obowiązują postanowienia Regulaminu przetargu.Kontakt:
Syndyk Jan Zawada
tel: XXXXXX603Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 31364/3186/OGS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14521168

Mapa

Podkarpackie, Krosno
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX603
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.